Make your own free website on Tripod.com
Aşkın kanunu yazıldı...

Hakkında şarkılar bestelenip, türküler yakılan ve şiirler yazılan aşkın nihayet bir kanunu, bir yasası oluyor. Aslında var olduğu sanılan, ama tüm aramalara rağmen hiçbir hukuk kitabında bulunmayan aşk kanunu taslağı, yakında TBMM’de görüşülecek. Erzurum Barosu avukatları tarafından hazırlanan taslak (!) Meclis’den geçerse aşkın da bir kanunu olacak. Herkes, özellikle de aşk hırsızlarından dert yananlar, şimdi bu taslağın bir an önce yasa olarak çıkarılmasını(!) bekliyor.
“Kara sevda” derecesinde aşık olan bir arkadaşlarının, aşık olduğu kadın tarafından aldatılmasına içerleyen Erzurum Barosu’na kayıtlı avukatlar, “aşk hırsızı” kadına en ağır cezanın verilmesi için seferber oldu, ancak, Türk Ceza Yasası’nda konuyla ilgili tek bir madde bulamayınca kolları sıvayarak, bir yasa tasarısı hazırlamaya başladılar.
Hukukçu milletvekilleri aracılığıyla tasarıyı Meclis gündemine taşımaya hazırlanan Erzurumlu avukatların “aşk kanunu” madde madde aynen şöyle:
Kanunun izahı
Aşk için kanun çıkar mı demeyin. Aşk için her şey yazılır da, aşkın kanunu yazılmaz mı hiç?
Aşkın kanunu
Kanun tasarısı no:75, Yasa tasarısının görüşüleceği tarih:1.4.2001
I- Umumi hükümler:
Madde 1- Herkes aşık olabilir
Madde 2- Hiç kimsenin aşkına mani olunamaz
Madde 3- Mümeyyiz olmayan kimse aşık olamaz
Madde 4- Aşık olduğunu iddia eden kimse, bunu ispata mecburdur
Madde 5- Aşık, sevdiğini, kendisini sevmeye icbar edemez
Madde 6- Aşkın karşılıklı olması şart değildir

II- İlan-ı aşk:
Madde 7- İlan-ı aşk, tek taraflı yapılması gereken bir irade beyanıdır. Bu ilan, herhangi bir şekle tabii değildir.
Madde 8- İlan-ı aşkın yazılı biçimde yapılanına aşk mektubu denir.
Madde 9- İmzasız aşk mektupları, hiçbir hüküm ifade etmez.
Madde 10- Aşk ilanı sarih olabileceği gibi, zımmi e olabilir.
Madde 11- Aşk mektubunun yırtılarak, gönderene iadesi sarih bir red veya yeni bir icaba davet niteliğindedir.
Madde 12- Sarih veya zımmen reddedilmemiş bir aşk, ilanı kaideden kabul edilmiş sayılır

III- Aşk birliği:
Madde 13- Tarafların karşılıklı olarak ilan-ı aşk etmeleriyle “aşk akdi” doğar
Madde 14- Birliğin devamı ve sariyeti için sevgililer, hüsnüniyetle her çareye başvurabilirler
Madde 15- Bu maddenin uygulanmasında aşk kanunun 2. Maddesi, kıyasen tatbik olunur.

IV- Birliğin sona ermesi:
Madde 16- Taraflardan biri, diğerinin aşkını istismar ederse, kusursuz taraf, birliği her zaman ve tek taraflı bir irade beyanı ile fesh edebilir
Madde 17- Aşıklardan birinin ölümü veya ihaneti, ya da yeni biraşk birliğinin kurulması durumunda birlik kendiliğinden fesh edilir.
Madde 18- Taraflar, karşılıklı olarak anlaşarak da birliği fesh edebilirler
Madde 19- Bir aşık, aynı zamanda birden çok aşığı idare ediyorsa, “hüsnüniyet” iddiasında bulunamaz

V- Sona ermenin neticeleri:
Madde 20- Birliği oluşturan taraflardan biri ölürse, diğer taraf sevmeye, aşkını sürdürmeye devam edebilir.
Madde 21- Bir tarafın ihaneti halinde, kusursuz taraf örf ve adete göre, dilediği müeyyideyi tatbik etmek hakkına sahiptir.
Madde 22- Bu kanunda hakkında hüküm bulunmayan hallerde örf ve adetl hükümleri tabii olunur.Birinci Sayfa